Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een zeer omvangrijk rechtsgebied in het civiele recht.

Het verbintenissenrecht is van toepassing tussen personen (dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn) die partij zijn bij een verbintenis. Een verbintenis kan ontstaan uit een overeenkomst, maar kan ook het gevolg zijn van een feitelijk handelen, bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.

Het gebeurt jammer genoeg vaak dat er tussen partijen een geschil ontstaat doordat de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Enkele voorbeelden van kwesties die spelen in het verbintenissenrecht zijn de onrechtmatige daad, nakoming van verbintenissen, recht op schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen (wanprestatie), verzuim, opschortende of ontbindende voorwaarden, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.

In al deze situaties en andere situaties die te maken hebben met verbintenissenrecht, kunnen onze advocaten u bijstaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten verbintenissenrecht.

Contactpersonen verbintenissenrecht