Privacyverklaring

Privacyverklaring Linssen De Ruijter Advocaten

Algemeen

Linssen De Ruijter Advocaten is de (gezamenlijke) handelsnaam van J. Linssen Juridische Dienstverlening B.V. (KvK 18063247, BTW NL809875925B01) en de eenmanszaak De Ruijter Advocatuur (KvK 73451525, BTW NL001778041B85), hierna gezamenlijk te noemen: “Linssen De Ruijter Advocaten”. J. Linssen Juridische Dienstverlening B.V. en de eenmanszaak De Ruijter Advocatuur oefenen ieder zelfstandig de rechtspraktijk uit en sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt. Deze zelfstandigheid heeft ook betrekking op de (beroeps)aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Linssen De Ruijter Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die betrekking heeft op of persoon. Hieronder vallen eveneens (persoons)gegevens die indirect iets over iemand zeggen.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Linssen De Ruijter Advocaten (heeft) verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Linssen De Ruijter Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Linssen De Ruijter Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens onder meer voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder het namens de opdrachtgever voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • innen van declaraties.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Linssen De Ruijter Advocaten verwerkt onder meer, doch niet uitsluitend, de navolgende (soorten en/of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene al dan niet vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer .

Voornoemde persoonsgegevens zijn door u op eigen initiatief aan Linssen De Ruijter Advocaten verstrekt of zijn in het kader van de dienstverlening verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen en diens advocaat dan wel gemachtigde, aan ons kenbaar gemaakt, of via openbare bronnen aan ons bekend geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Linssen De Ruijter Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linssen De Ruijter Advocaten deelt uw persoonsgegevens met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden uitsluitend met derden voor zover zij dit noodzakelijk acht voor de dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Linssen De Ruijter Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures en/of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Linssen De Ruijter Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe enige wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Linssen De Ruijter Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Linssen De Ruijter Advocaten ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Linssen De Ruijter Advocaten kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke wordt geleden als gevolg van het niet naleven van de AVG door derden waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

Beveiliging persoonsgegevens

Linssen De Ruijter Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te kunnen waarborgen. In het geval Linssen De Ruijter Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Linssen De Ruijter Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Linssen De Ruijter Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Wij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek u inhoudelijk hieromtrent te berichten.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Linssen De Ruijter Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Linssen De Ruijter Advocaten
info@ldr-advocaten.nl
Postbus 211
5000 AE Tilburg
Telefoonnummer: 013 – 584 14 84

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Linssen De Ruijter Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de websites van Linssen De Ruijter Advocaten, www.ldr-advocaten.nl, alsook www.ldradvocaten.nl en www.linssenderuijter.nl, kunnen knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links zijn opgenomen om  andere dan webpagina’s Linssen De Ruijter Advocaten te (kunnen) promoten of delen op sociale (media) netwerken dan wel websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Linssen De Ruijter Advocaten houdt geen toezicht op en is geenszins verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Enig gebruik van dergelijke media is dus volledig voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

Linssen De Ruijter Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Linssen De Ruijter Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze privacy statement kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn hieronder de website weergegeven.

Deze privacyverklaring is op d.d. 1 mei 2020 vastgesteld.